பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதி என்றால் என்ன? நாம் எதை உணர்வுப்பூர்வமாக நினைக்கிறோமோ, அதை …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *