என்னை யாரும் பாராட்டுவதில்லை. அதனால், நான் யாரையும் பாராட்டுவதில்லை. நானே …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *